1. شاخص هاي كليدي وزارت نفت در برنامه ششم توسعه (سالانه)

ظرفيت توليد نفت خام، گاز خام توليدي، انتقال و توسعه فناوري توليد و ازدياد برداشت، خوراك نفت خام پالايشگاه‌ها، خوراك ميعانات گازي پالايشگاه‌ها، نسبت تولید نفت کوره به سایر فرآورده‌های پالایشگا‌ه‌های نفتی موجود، گاز تحويلي به خطوط توسط پالايشگاه‌هاي گازي، تعداد انشعاب گاز طبیعی و ظرفيت توليد محصولات پتروشيمي


گروه دورانV6.0.19.0