دوشنبه 15 دی 1399


1- تعداد جلسات شورای پژوهش و فناوری (شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی)


2- صورتجلسه جلسات شوراي سياست گذاري استاندارد

مهر 1398- آبان 1398- نیمه دوم آبان 1398- آذر 1398- دی 1398- مرداد 1399- آذر 1399- اسفند 1399- خرداد 1400


3- پنج فصلنامه جلسات كميته مرجع مشورتي حقوقي و قراردادي صنعت نفت

زمستان 1398- بهار 1399- تابستان و پاییز 1399- زمستان 1399- بهار و تابستان 1400


 
وزارت نفت
شرکتهای داخلی
شرکتهای بین المللی
وزارتخانه ها
اطلاع رسانی
سایر پایگاه ها